Афоризми за Феникса

Афоризми за Феникса из неиздадена книга на Елеазар Хараш Бену – Древната, Мистична, Огнена Птица; Огнената Същност.

Бену носи в себе си Хекау – жизнената Същност – на Боговете и огъня. Това е Същество на огъня, птица на магията. Магията е дошла от острова на огъня. Този остров е страната на Нетерите, Боговете. Тази птица е приела много дълбоко огъня в себе си.  Тя е наречена Птица на огъня, защото се е подчинявала само на Истината. Хет-Бену – така се е наричал Храмът на Феникса.   Бену е роден в стихията на огъня, във вихър.  Бену е носител на Древната жизнена енергия, на Древната есенция.  Бену е дошла от страната на Бога. Тази свещена птица е слязла на Земята върху една скала и е възвeстила Началото на времената.  Бену съдържа в себе си нещо от Огъня на Бога. Бену се ражда на Земята, за да умре и възкръсне на Небето, за да живее там. p Коя е тази птица? Преданието казва: това е Духът на Озирис, съкровеният Дух на Озирис.    Бену е слязла в Хелиополис – Древният град на Слънцето. На египетски се нарича Ану – Небесният град.  Бену владее Тайна, тя владее магическият обрат на времето. Бену е символът на прераждането. Душата се преражда като телата се из – гарят.    Бену е една Велика Душа, защото тя е от расата на Боговете.   

Бену знае неща, които Боговете не знаят.   Боговете познават Свободата, но не знаят за една друга Тайна, скрита в Бога. Фениксът съществува скрито във всяка смъртна и безсмъртна Душа. Фениксът е потайно Чиста и скрита енергия, която е част от Древния Бог. Фениксът е птица, която владее своя вътрешен свят, своя Духовен свят. Христос също е Феникс – роден от смъртта и възроден от Бога в себе си. Фениксът има в себе си Огнена Светлина.  Фениксът ни казва, че животът ни е даден за Вдъхновение.  Фениксът е Огнена Птица, а не небесна.   Фениксът е посоката към Божия Път.   Самото вдъхновение на човека е Феникс – Огнен Полет към Бога.   Истинското Вдъхновение е Свещен Огън.  Върху Феникса Бог е излял поток от Благословия.   Тази Велика Душа от Боговете казала на Древния някога в миналото: И да не ме приемеш, аз ще горя само за Тебе! И дошъл ден и час Древният  дал Своя Мистичен Огън и тя засияла в себе си,  поради Чистотата на своята Любов и станала Феникс.  Фениксът не е птица, а Душа от Без – края, скрита в тази птица.  Вътрешно тази Душа е Огнена Свет – лина, а външно – птица, но то е при – видно. Посланието на тази Душа Птица е: Имам само Бог и нищо друго. Другите птици не могат да кажат това. Тази Душа Птица някога много дълбоко е пожелала Бога и в един момент Бог я е повикал и изрекъл: Ти ще бъдеш Феникс! Ти ще бъдеш Феникс – това означава: Ти ще бъдеш Път за другите птици!   Нещо дълбоко в тази Душа Птица е поискало Бога и нещо Дълбоко в Бога е погледнало тази Душа и така те се обменили.  В обмяната си с Древния тази Душа е осмислила себе си, а смисълът е да гориш за Бога. p Всяка Душа има определен неизменен Път към Древния, трябва само да е дошъл нейният час. p Древният превърнал Чистотата на тази Душа Птица във Вечен Огън… и така Чистотата се осмислила.                                                                 

Йероглифът Бену – Феникса – е Тайна писменост на Боговете. Чрез Феникса Древният обяснява Пътят на Чистотата към Себе Си. Така тази птица е станала част от Бездната, от Безкрая на Бога.  Фениксът е птица, която е осъзнала скрития си Вечен Път.   Развитието е скрито дело, защото истинската Чистота не е показ.  Всяка скрита Чистота има своя Мистичен Път към Бога. Фениксът пие огън от Огъня на Бога, а Светлината  е храната.     Сам Древният Бог живее в живота на Бену – Феникса – с част от Себе Си, с огнена Си част.     Смъртта нищо не може да направи на Феникса.    Фениксът е пътувал правилно към себе си. p Фениксът е познал Скритото Търсене.    Фениксът – това е Мистичният Път на Душата.    Фениксът е преодолял смъртта, защото Бог му е дал нещо от Себе Си.    Фениксът – това е славата на Чистата Преданост.     Фениксът е търсил само Бога, а не Писания. Другите птици са били увлечени по света.   Фениксът е част от Древната Незнайност.    Фениксът е част от Незнайното Сърце на Бога.     Фениксът е осветил мрака си.    Фениксът е пронизал мрака си и е стигнал до Дълбините си.    Фениксът е по-дълбок от тайните на света.  Фениксът е символ на освободената от света Душа.   Смъртта прави възраждането на Феникса.    Фениксът е разрешил въпрос от Дълбините.   Фениксът е онази Любов, която не умира.   Фениксът е символ на постоянното обновяване на живота.   Фениксът е птица, която има собствена Светлина.   Крилата  са като Тайнството на дъгата.   Фениксът е скрил в себе си Огън от Бога.   Фениксът е Храм в себе си.   Фениксът е опиянена от Бога Душа.   Фениксът е възкръснал, защото е изгорил злото в себе си.             

Фениксът е химн на Възкресението.  Фениксът е майстора на Огненото Кръщение.   Фениксът не е дал сърцето си на света, а на Бога.  Фениксът е създаден от Цялостен Огън, а лебедът и соколът – от частичен огън.   Фениксът живее в Тишината на Огъня.  Душата на Феникса отдавна е влюбена в Огъня.  Фениксът е Огън, който се е слял с Праогъня.  Лебедът е Душа – Фениксът е Дух.  Фениксът е унищожил смъртта си.   Душата – това е Чистата Красота на Феникса; Духът – това е Огнената Мощ на Свободата.  Голяма концентрация на Бога е пре – върнала Душата в Огнен Феникс.  Промяната на една Душа във Феникс е част от Могъществото на Бога. Тази промяна е неуловима.  Фениксът е Мъдра Душа, създадена от Дълбините на Бога. Фениксът е създаден от Чист, Пър – вичен вихър.  Фениксът – това са част от Огнените Лъчи на Бога, прехвърлени в тази Мистична Птица.  Фениксът е възхвалителна Душа – тя е възхвалявала мълчанието и Предаността.  Мълчанието погребва греховете на говоренето, а Предаността руши ума и сътворението.   Фениксът е плът от Огън и Вечност.  Фениксът е Божественият идеал.  Фениксът е Душа от Дълбоката Древност.  Фениксът е Душа, спасила се от пропастта на човешките желания.  Фениксът е свободна Птица, защото е създала Божествен Огън в себе си. Бену е птица на Уединението, на Скритостта. p Бену е птица, която е победила змията в себе си. p Тя е преодоляла змията. Тя е спасила себе си от змията и си е върнала Несътвореността.  Бену е имала по-силен огън от змия – та в себе си и оттук някои са я нарекли Жар –птица.  Фениксът е птица, която е спасила Слънцето в себе си. p Ето защо в Египет са я обожествявали… Те почитали Огъня в нея.  Бог е позволил на Феникса, тази велика предана Душа, да се самозаражда в себе си.  Бену е особено Слънце, сияещо в себе си.  Безсмъртието на Бену е награда от Бога за великата Преданост.  Бену е отнесла Душата си в Бога.  Бену е Птица на Съкровеното Знание.  Това е Птица, която носи в себе си светлото Начало.  Бену носи в себе си частица от Божественото.   Бену е Господарят на земните птици.  Птицата на Възкресението има цветът на Бога.  Това е Птица буря, Птица Огнен Вятър.  Това е птица, която е пробила отвъдния свят.  От всички птици Бену е най-близко до Бога. Бену е придобила Съкровен Живот.  Бену е Огнен Слънчев Дух.  Фениксът е Птица от Мистерията.  Бену с цялата си Душа е търсила Бога.  Фениксът е символ на Христос. Наричали са Бену – Душа с блестяща красота.  Огънят е дрехата на тази Птица Душа.  Фениксът е Праобраз на Висшата Душа.  Тайната на Граала е Тайната на Феникса.  Пътят на Феникса е, както Пътя на всяка Душа – към Божията Благодат.  Бену е изгорила греховете в себе си и затова е останала Чист Огън.  Фениксът – това е преобразената в Бога Душа.  Фениксът е създаден от Потока на Чистата Преданост.   Фениксът показва, че Ключът на Живота е отвътре.  Фениксът, това е Великото дело на Преобразяването.  Само Божията Душа е Огънят на Живота.  Фениксът е Сърце с голяма Сила.  Сърцето на Феникса е от Огън. Фениксът – това е твоят Път, това си ти самият.  Във Феникса се крие Тайната на Душата.  Фениксът е по-дълбок от думите и понятията.  Фениксът е повече огън, отколкото лице. Фениксът – то е да застанеш пред нещо Незнайно. Фениксът е неуловима Душа.  Фениксът е следа от Божия Огън.  Фениксът е Душа, която е изгорила злото в своя Огън.  Фениксът е скрил в себе си законът на трансформацията. Фениксът е Птица от Огън и Безкрайност.  Бену е Жива Истина, успяла много да се доближи до Бога чрез Бога.  Видях Бену и тя беше вихър и Покой. Египетски Жрец  Наричат я: Умеещата в извисяването.  Бену е пожелала само Бог да бъде Господарят на нейния живот.  Преди да стане Огнена Птица, тази Душа постоянно е търсила Бога и постоянно се е потапяла в Него.  Като Душа тя се нарича Азара Айра – на езика Аразума – Нетленно Търсеща, Съкровено Търсеща, преди да стане Птица на Огъня.  Тя не знаела нищо друго освен две неща: Търсене и Потопяване. Тя не се е интересувала от Тайните, но станала Тайна.  Силният  Устрем към Бога в последствие се преродил като Чист Огън.  Дълго време тя е била Търсещата, после е станала Осъществената.  Другите птици са в разбирането, но Бену е отвъд разбирането. В началото тя дори не е знаела, че нейното постоянно търсене ще създаде особения Огън, в който тя ще заживее.  Чрез постоянното търсене тя заживяла в Безкрайния Разум.  За Бену Бог е Истината, а светът и Вселената са полуистина.  Душата на Бену всякога е търсила цялата Истина.  Бену е вечно запалена Душа от Огъня на Бога.  Бену ни разкрива, че Огънят е вътрешната Същност на живота, оживяващият Принцип. p Птиците се раждат и умират – Фениксът само се преобразява.  Птиците летят в простора, в свободата – Фениксът лети в Бога, в Божест – вения Огън. Птиците летят по закона на своя стремеж – Фениксът лети по закона на своята Любов към Бога.  Птиците летят към Високото – Фениксът живее във Високото.  Птиците са постигнали стремежа – Фениксът е постигнал Тайната на Самоовладяването.  Бену е превърнала Устрема си в Чист Огън, а другите птици летят само в стре – межа си. Птиците са странстващи Души – Бе – ну е пристигнала Душа.  Бену е птица на Преобразяването, а Преобразяването е изкуство на Висшия Разум.  Въздухът управлява полета на пти – ците – Огънят управлява полета на Феникса.  Птиците са летящи Души – Фениксът е Разум.  Бог странствува и в летящите птици, но във Феникса Той е породил Себе Си.  Фениксът носи Бог в сърцето си, Неговия Огън.  Птиците са красиви – Фениксът е изящен.  За Бену Бог всякога е попътен вятър.  Бену е птица, скрита в Сърцето на Бога. Египетски Жрец.  На Бену е позволено да създава Огън в себе си.  Има Предание, което казва, че Веднъж Бог казал на Бену: Избягвай и най -малкото зло и ще ти дам Огън, в който ще изгориш всичките си бъдещи страдания. Те няма да те желаят, защото твоят огън ще е по -силен! Тот               

Чистият Огън няма зло в Сърцето си.  От Безсмъртие в Безсмъртие Бену носи в Сърцето си всякога Бога.  Дълбоко в своето сърце Бену е създала Храм за Бога и тук Сам Бог е запалил Своя Огън.  Птиците се сещат понякога за Бога, а Бену постоянно Го е търсила.  Птиците пият въздух – Бену пие огън.  Бог се е явил на Бену и тя се променила завинаги.  Птиците умират, а Бену се възражда и затова едно Предание казва: Щом ти умираш, тогава какви са били твоите идеали?  Скритият Огън е Върховният Създател на Живота.                   

И соколът, и орелът и лебедът излъчват следи от царственост, но Бену излъчва Божественост.  Бену е Божественото Сърце на Слънцето.  Бену знае Тайни, които другите птици не знаят. Тя е повдигнала воала на Тайната.  Бену узнала, че Бог е Огън, който никога не угасва. Фениксът е птица на Бога – птица, която е била Душа, дълго предана на Бога. p Лебедът е красотата на изгрева – Фениксът е Тайнството на Зората.  Фениксът е Тайнството на Вечността.  Фениксът – това е Душа, която се е завърнала в своето пречисто съзнание.   Фениксът е възпламенил Чистия Огън в себе си.  Фениксът – това е нашият Древен Път към Бога.  Фениксът се е вглъбил в Бога и затова е възкръснал в Бога.  Фениксът е символ на Древната Душа и нейния Път.  Фениксът е повече Невидимо явление, отколкото видимо.  Фениксът е Птица, която е станала Чист Пламък.  Фениксът не следва времето, той следва Пътя си към Бога.  Фениксът е повече Сияние, отколкото Огън.  Фениксът е сияещ Устрем в Бога. p Фениксът е Птица от Огън, Птица от Любов.  Фениксът е Душа, изчезнала в Чистия Огън.  Фениксът е Замисъл на Бога.  Фениксът е част от Бога, той е Негово Тайнство. Фениксът е Мистична Птица – полет, слязъл от Безкрая.  Фениксът е символ на Безпределната Любов към Бога.  Фениксът е станал Любов – това е Тайната му.  Фениксът е открил Огнения Извор в себе си. Хараш Чистият Извор в нас е Нероденият Феникс.  Дълбоко скритият Огън в нас е Искрата Феникс.  Фениксът е роден от Тайната на Сър – цето.   Пустинята е Невидим Храм, скрит в Сърцето. p Пустинята служи на Избраните.  Пустинята отстранява собствената ти тъмнина.  Пустинята изпепелява доброто и злото, за да остане само Чистото в нас.  Пустинята е Царство, ако Бог те е взел в Ръцете Си.   Фениксът е Пътят на Чистата Свобода.  Фениксът е сърце от Сърцето на Бога.  Фениксът е образът на Предаността и Свободата.  Фениксът пее Песента на Огъня.  Фениксът не принадлежи на света, а на Бога. Бог е Учителят на Феникса.  Фениксът е обитавал трудно достъпни гори, неуловими места.  Фениксът, тази Птица, винаги е търсила Изначалното.  Тази Птица винаги е живяла далече от хората.  Тази Птица пие роса и чиста вода. Тази Птица издава благи звуци, тя е звучаща Светлина, а славеят е повече звучаща музика.  Тази птица в Атлантида е била повече Душа, а в Египет е била повече птица.  В Египет тя е облечена като птица, но тя си остава скрита Душа.

 

Из „ЕГИПЕТСКИ АФОРИЗМИ“, АФОРИЗМИ ЗА ФЕНИКСА, Съставител Елеазар Хараш, 2020 г.

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com