БОЖЕСТВОТО ВОДА

Play Video

ТАЙНАТА НА ВОДАТА Първо, едно общо положение е, че водата живее навсякъде, в трите свята - физическия, духовния и Божествения. Във физическия тя живее под земята в изворите, моретата, издига се нагоре в дъжда, връща се обратно и няма нищо общо с кислорода и водорода. Ако един истински ученик започне да наблюдава кислорода ще види, че там няма вода. Ако наблюдава водорода - също няма вода. Обаче, ако те се съединят се явява вода. Това означава, че само при съединение някои скрити елементи се проявяват, иначе остават скрити. Има закони, които се явяват само при съединение. При това съединение на кислорода и водорода се явяват съвсем скрити техни качества и се ражда вода. Това е друг въпрос и след време ще говорим повече. Водата е нещо много специално, специално същество, много древно същество с изключителна власт. Учителят казва: Няма същество по-силно от водата и няма същество по-слабо от водата. - Това означава, че човек трябва да стане слаб като водата, за да стане силен като нея. Водата има абсолютно смирение. Затова Учителят казва, че тя заема най-долните места, спуска се надолу, няма претенции и заема най-долните места. Когато водата се е превърнала в лед в големия, така наречен ледников период, тя е станала затвор за милиони същества много от тях зловещи. Тя е заковала тези същества - това е част от нейната сила. В нея живеят изключително много същества - от най-нисшите йерархии до херувимите. Най-дълбоките същества, които живеят във водата са херувимите, за които после ще стане въпрос. Когато водата се стопи от силата на Любовта, тъй като Любовта е свързана с топлината, тогава тя става движение. Тук имам в предвид водата, когато е във формата на лед. А когато водата се сгъсти в лед тя става покой и неподвижност - това е друго тайно състояние на Духа. Значи той може да бъде движение, може да бъде абсолютно неподвижен. Това означава, че ледът е неподвижна вода, но той носи в себе си тайната на водата. Друго. Водата в моретата и океаните си има своя скрита страна. Вътре в нея има неуловими елементи, които не са открити от никаква наука. Казва се в окултната наука, че там, където водата е най-чиста имаме явлението извор. Това означава, че ако ученикът придобие чистотата тя ще му донесе истинското съкровище, което е Духът на Живота. Това означава следното: В състояние на знание, това е дървото за познаване на доброто и злото, великата Реалност на Живота си остава скрита, но в състояние на чистота Реалността се явява. Другият момент, който ще загатнем, а след време може да се спрем на него повече е следният: макар че моретата и океаните са призовали, т.е. духовете, които живеят във водата са призовали милиони форми на живот, те са отказали своето покровителство на жабите, което не е случайно, т.е. не е случайно, че за тях няма вътрешни условия. Те са изпъдени.

Окултната наука казва, че Истината, която е скрита във водата съдържа в себе си повече чудеса, отколкото всички легенди взети заедно. Според архивите на окултната наука се казва, че дълбоко вътре във водата, но не в нейните елементи, а в нейната тайна, се намира Пустотата. Това е седмият план. И със тази Пустота никой не може да се бори. Това означава, че ако водата реши да те нападне и погуби, това важи и за най-големите кораби, независимо дали са изградени със специална техника и наука - няма значение, тя просто те поглъща. Това се осъществява в Пустотата, а никой не може да се бори с Тайната на Пустотата. Морето, това е един огромен източник на енергия. Както ви казах и преди реките се движат не поради самата вода, а защото зад водата е скрита енергия и това е жива енергия. И когато тази енергия се оттегли реката пресъхва. Значи тук ставаше въпрос за морето като огромен източник на енергия, жива енергия, в която според водния промисъл е определено да живеят милиони същества. Разбира се трябва да загатна и следното, че в най-дълбоките морета и океани, колкото по-дълбоко се слиза в дълбочината, толкова по-малко същества живеят. В най-дълбоките места остават около пет вида. Това означава, че много малко същества могат да стигнат до дъното на Истината, до тайната на Истината, до дъното на живота. Учителят казва: Аз стигнах до дъното на нещата. Оттам изхожда името му Дънов (от дъно). Но това е друг въпрос и друг път може да говорим за неговите три имена. Когато стихията на Пустотата се развихри, както казах, няма такава обратна сила, която може да се противопоставя. Другият важен момент, който се знае е, че има определени места в моретата и океаните, където цари тотален мрак и през деня, и през нощта. Това е свързано с тайната на Атлантида. Морето си има своята магическа сила, която според окултната наука никога не остава човека равнодушен. Това означава следното: или обичаш морето и то те привлича, или изпитваш някакъв особен страх или възхищение. Няма средно положение, защото според древните атланти морето е древна власт, в него е вложено най-властното чувство. Специално за това чувство аз исках да ви кажа някои неща, но Учителят отложи, даже не поиска, но след време, ако трябва ще говорим специално за това чувство, което е скрито в морето. Според окултната наука в древните езици думата "море" е означавала пустиня и дълбока нощ. Ще обясня. И не случайно могъществото на бурята е внушавало на моряците много опасен страх. Вселявало е нощ в човека, дълбок мрак. Но този който е буден, той е виждал в бурята окултен съюзник и откровен приятел, тъй като бурята е само едно от скритите лица на Пустотата. Този приятел води човека от мрака към зората на живота. Във физическия свят водата, това е животът. Без нея, ако я отнемем само за една година, ще разберем какво означава това. Тя е Божество, както казах, много специално същество. Във физическия свят тя символизира живота, в ангелския свят това е духовната субстанция, в нея живеят ангелите, а в Божествения свят тя е есенцията от която е породено всичко, тъй като есенцията е свързана със самата Пустота. Учителят казва: Водата е Божествен елемент, който принадлежи на херувимите. И после казва: Техният физически свят е създаден от вода. - Значи най-външното тяло на херувимите (същества на Мъдростта) е създадено от вода. Самата вода, както казах е символът на живота, а Духът, който е скрит в нея под формата на Пустота, е основата. Затова Учителят казва, че без вода и Дух (става въпрос за кръщението) ученикът не може да види Царството Божие. И после Учителят казва: Водата и Духът са високи върхове по пътя към великата мистерия на живота. Още едно уточнение. Водата е външното тяло на херувимите, а скритият дух във водата е вътрешното тяло на серафимите. И окултната наука казва, че когато тези две тела са осъществени заедно те водят човека в посвещението на седмото тяло. Значи когато вода и Дух се съединят, когато серафимите и херувимите се съединят, когато се осъществят заедно, те водят ученика в посвещението на седмото тяло. В църквите това нещо не се осъществява. Те Ева Ева Росенова стигат най-много до четвъртото тяло и затова се връщат назад и изкривяват своя път и пътя на другите. Посвещението в седмото тяло, това е крайната цел на Вселената, която е свързана с върховната жертва. Само тук може да се говори за истинска жертва. Ще обясня накратко, тъй като е много сложно и някой път ми е трудно с думи да обяснявам, но все пак може да се каже нещо. Значи на по-ниските полета, да кажем до четвъртия план, до менталния свят, където още няма истински ученик, там ученикът трябва да пожертва ума, сърцето и волята си чрез пречистване. Като ги пречисти напълно той постепенно ги дава в ръцете на своята душа - душата започва да се явява в неговия живот. Значи, ако те са напълно пречистени, тези три - умът, сърцето и волята, преди време говорихме, тримата свидетели - това е равностранен триъгълник, хармоничен, абсолютна хармония между ума, сърцето и волята, абсолютна чистота. Тогава вече човек ги пожертва и влиза в полето на своята душа. Но това не е още истинската жертва. В по-дълбоките планове душата също трябва да се пожертва, да се даде в ръцете на Духа. И най-накрая в шестия и в седмия план, там работи все Духът, това е най-трудното, много рядко срещано явление през цялата окултна история, но срещано, ученикът трябва да се откаже даже и от своя дух, за да се слее тотално с тайната на Източника на Живота, Абсолютното Същество, което не е Бог, Бог е произлязъл от Него. Защо? Бог е произлязъл, за да може хората да станат Божествени като идея, това е една идея, и като станат Божествени да станат абсолютна чистота и да се върнат във Върховното Същество, което е Нищото. Това е един дълъг път, който човечеството трябва да извърви и задължителен път на учениците. Ще продължа. Както казах само тук, в седмата степен, можем да говорим за върховна жертва. Това няма нищо общо със смешните курбани, разбира се от само себе си, абсолютно никаква връзка няма с тези неща. Всички тези неща са отдавна остарели, още от Египет са остарели, но старите хора се прераждат със старо мислене и продължават да размишляват по този начин, продължават да колят животни. Но само посветени имат право да колят животни, защото тогава самото агне ще се съгласи, ще се даде във жертва, ще получи благословение от посветения, ще получи енергия от него, ще се качи в по-високо поле и за него това е голяма благодат. Но дори и посветените правят много рядко тази тайна връзка и тази жертва. Значи в тази степен, след като ученикът се е отказал от всичките си ум, сърце, воля, душа и т.н. както казах, най-накрая, това ще стане някъде в бъдеще за тези, които постигнат пето и шесто тяло, най-накрая трябва да се откажат даже от своя дух, за да се слеят с Древния Незнаен. В почти всички учения се говори за седем тела, а Учителят говори за дванадесет. В много учения се говори за шесто чувство, Учителят говори за дванадесет чувства. В много учения се говори за седем чакри, Учителят говори за шестнадесет чакри и за лотос, който е от четири хиляди цвята. Това са толкова дълбоки тайни, че на този етап макар че мога да кажа нещо чрез Учителя, просто няма нужда, няма смисъл, тъй като сега сме в петата раса и трябва да изпълним нещата на петата раса, за да можем постепенно да разберем дълбокото и да се предпазим да не се удавим в него. И затова някои неща се скриват. 3.8.1999 г Елеазар

Водата е слязла енергия на Бога. ТЯ ЗАМЕСТВА БОГА НА ЗЕМЯТА.Това означава, че енергията е преди Водата, а енергията се движи от невидимите сили на ДУХА. ...ВОДАТА е заключена ПРАСВЕТЛИНА. Горе Тя е ЛЮБОВ, долу е ВОДАЧ. От Прасветлината тръгва Нейната история. После Тя слиза и става енергия. По-късно става вещество. Ние мислим, че Я виждаме, а Водата нас ни вижда. Тя в нас е виждаща. Ето защо Тя е Водач. ...Чистата Вода е устроена. ....Не религията ни спасява, а ВОДАТА. Тя наистина носи живот. Махни водата и ще видиш как религия, ритуали и храмове ще увиснат. Да Я махнем за шест месеца, две или три години, какво ще стане? Какъв ритуал ще направиш? Ще палиш ли свещи? Тогава ако запалиш Истината в себе си...но това са само Мъдреците... казвам кое е важно, кое е съществено и кое не е. ВОДАТА е била преди религията. ВОДАТА носи живот, защото е живяла в БОГА. ........ВОДАТА в нас е която възприема Бога...ВОДАТА Е НАЙ-ВЪЗПРИЕМАЩОТО СЪЩЕСТВО. Защо? - Защото е СМИРЕНА... Е. Хараш

ДРЕВЕН ЕЗИК НА БЕЗКРАЯ ВАХАЯ - ВОДАТА - Е ТАЗИ, КОЯТО ЩЕ ИЗЛЕКУВА ХАОСА, ЗАЩОТО ВАХАЯ Е ДРЕВЕН ОЗАРИТЕЛ. Вахая е потайна извисяваща Сила. Там, където не тече Чистата Вахая, тече илюзията - падналата енергия, провалената енергия. ВАХАЯ Е ДРЕВЕН ЕЗИК НА БЕЗКРАЯ. Вахая носи в Себе Си три лъча и с тях работи. ВАХАЯ ЧИСТИ, ВАХАЯ ТВОРИ, ВАХАЯ ПРЕСЪТВОРЯВА ЧОВЕКА. ВАХАЯ ПРЕМАХВА ГРАНИЦИТЕ И ПОКАЗВА, ЧЕ ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА Е КЪМ ОКЕАНА. Елеазар Хараш, из книгата ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ, из Неизречената Мъдрост на Първия Старец, 58 стр.

ВЪВ ВОДАТА ИМА ЕДИН ОСОБЕН ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО ХИМИЦИТЕ НЕ ПОЗНАВАТ. ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЕЛИКСИР, НОСИТЕЛ НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ. Учителя

МОРЕТО Е ОГРОМЕН ИЗТОЧНИК НА ЖИВА ЕНЕРГИЯ. ХОРАТА СЕ КЪПЯТ, ЗАЩОТО ВЪВ ВОДАТА ИМА ПРИСЪСТВИЕ НА БОГА:ВОДАТА Е ЕНЕРГИЯ НА БОГА И В НЕЯ ТЕ СЕ УСПОКОЯВАТ. ВОДАТА Е ПРЕДАВАТЕЛ НА СЛОВОТО, ВЛОЖЕНО ОТ ДУХА. В Храма на Водата - Е.Хараш

ВОДАТА Е ЕТЕРНОТО ТЯЛО /ВСЕПРОНИКВАЩАТА СИЛА/ НА ЗЕМЯТА. ЧИСТАТА ВОДА Е НЕЩО ПО-ДЪЛБОКО ОТ СВЕТА. ТЯ Е КЛЮЧЪТ КЪМ БОГА. В Храма на Водата - Е.Хараш

ВОДАТА е заключена ПРАСВЕТЛИНА. Горе Тя е ЛЮБОВ, долу е ВОДАЧ. От Прасветлината тръгва Нейната история. После Тя слиза и става енергия. По-късно става вещество. Ние мислим, че Я виждаме, а Водата нас ни вижда. Тя в нас е виждаща. Ето защо Тя е Водач. Елеазар Хараш

ВОДАТА Е МЕКОТАТА НА ЛЮБОВТА. ВОДАТА Е НЕЩО, КОЕТО ТЕ ПРЕСЪТВОРЯВА. В Храма на Водата - Е.Хараш

ВСИЧКИ НЕЩА СА ФОРМИ НА ВОДАТА. ВОДАТА Е СЪЩНОСТ - КРЪВТА НА ЖИВОТА. В Храма на Водата - Е.Хараш

ЖИВОТЪТ Е ОДУШЕВЕНА ВОДА. ТОВА, КОЕТО ТЕЧЕ ВЪВ ВОДАТА, НЕ Е ЕНЕРГИЯТА, НЕ Е ДОРИ И ПРАСВЕТЛИНА, ТЕЧЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ КЪМ НАС. В Храма на Водата - Е.Хараш

ВОДАТА В НАС Е ТАЗИ, КОЯТО ТЪРСИ ПЪТЯ СИ КЪМ БОГА. Елеазар Хараш, из "В Храма на Водата"

С ВОДАТА МОЖЕШ ДА СИ ГОВОРИШ. ТЯ Е КЛЮЧ КЪМ РАЗГАДАВАНЕ ТАЙНИТЕ НА ЖИВОТА. Елеазар Хараш, из "В Храма на Водата"

ВАХАЯ - Водата е течаща Светлина. Така Тя определя своя Път. из "В Храма на Водата", Елеазар Хараш

ВАХАЯ - Водата е допусната, за да постигнем Божествената си Същност. из "В Храма на Водата", Елеазар Хараш

Пътят на Водата е Пътят на Любовта, а това е и Пътят на човешката Душа. из "В Храма на Водата", Елеазар Хараш

НЕ РЕЛИГИЯТА НИ СПАСЯВА, А ВОДАТА. Елеазар Хараш, из "В Храма на Водата"

ВАХАЯ - ВОДАТА Е СКРИТА ДУША НА ПРАСВЕТЛИНАТА. Е. Хараш, из "В Храма на Водата"

ВАХАЯ - ВОДАТА Е СЪЩЕСТВУВАЛА ПРЕДИ ИСТОРИЯТА НА СВЕТА. Е. Хараш, из "В Храма на Водата"

МОРЕТО-СЛОВОТО НА ВСЕВИШНИЯ Тука работи повика на силата на морето. На мистичен език това означава повик за по-дълбок живот. Морето е дълбочина. Това е повик за опознаване на дълбокото, скритото, невидимото. Морето е особен Изговор, Слово на Всевишния. ...морето е скрито нещо от дълбочината и неуловимостта на Бога, и нещо от тайната на Безсмъртието. В морето има една част, която остава непознаваема. В Древността морето е било наричано мистична земя - АЗАХОР, на древен език ДРУГ ВИД ЗЕМЯ... АЗАХОР означава по-разредена земя, по-чиста, по-освободена от сушата. Любовта към морето е специална и за посветените това е: гледаш стар, жив спомен, който го има в тебе. Морето е мистично. бряг, който няма море няма такава дълбока мистика. Тука има условия.... Стар спомен за нещо скрито навътре в човека. Това море е мистична Душа. И това море е Тайнство, което създава СМИСЪЛ. .... В морето има нещо успокояващо...стар Дарител на спокойствие...В това море има ДУХОВНО ДИХАНИЕ, освен външното. ТОВА Е ДУХОВНО СЪРЦЕ. Елеазар Хараш 16.6.2017 г.

ВОДАТА Във водата има човеколюбие. Тя може да измие нечистото в човека, тя му подава ръка. Лао Дзъ казва, че хората се стремят към върховете, а водата се стреми надолу, това е поради нейната скромност. Скромността се явява като място, където пребивава ДАО, където ДАО може да живее. Водата се събира в ниски и скромни места, ето защо тя управлява хората и живота. Водата е опората на всички същества. Водата е произлязла от тънката енергия на ДАО. А най-тънката и чиста енергия представлява небитие, Абсолютната реалност. Небитието е скромно и естествено, защото то е дълбоката основа. Всичко това означава, че човекът е вода и се ражда от течност, която е вода. Само загатвам, че когато мъжът и жената се слеят, те образуват от своята тънка енергия и тънка течност. Тази течност е вода, от която произлиза живота. Тук има много видове тълкувания, на тях ще се спра друг път повече. Водата е елемент на тънката енергия, елемент на ДАО. По друг начин казано, тънката енергия в човека е живата вода. Тънката енергия в човека е заключеното свойство на ДАО. ДАО е заключеното свойство в човека, то е скритата стихия, то е скритото небитие. Това небитие е пустотата, а тя е скритото не-деяние. И според Лао Дзъ пустотата, това е не-деянието, което върши всичко. ДАО е единственото битие и небитие. Риба, която нарушава законите на ДАО, умира в морето или извън морето, все е гибел. Това е законът на ДАО. Когато рибата обича морето и нарушава законите на ДАО, тя умира в морето. А когато рибата не обича морето и нарушава законите на ДАО, тя умира извън морето, на български език казано, на чист въздух, все е гибел. Такъв е законът на ДАО. Едната риба трябва да потъне във водата и да изучава дълбокото значение на водата. А другата риба трябва да изучава света извън водата, друго измерение на ДАО. Когато ДАО е в човека, законите не могат да го накажат, защото ДАО е естествено, а законът е неестествен. Законите на ДАО подготвят нещастие за глупавия, който се е отделил от ДАО чрез произвол, защото произволът е неестествен. Елеазар, 13.08.1997 г.

ВОДАТА ДОНАСЯ ПОЛЗА НА ВСИЧКИ НЕЩА, НО НИКОГА НЕ СЕ БОРИ С ТЯХ. Лао Дзъ

Иди при извора, да видиш как постъпва той. Колкото и да го ругаеш, както и да постъпваш с него, той си тече и непрекъснато дава. Той носи Любовта и казва: „На никого не се сърдя, от никого нищо не искам“. Колкото и да го калят, той сам се чисти. Учителя

Какво е скрито в стихията на Водата? ПОКОЯТ. Из "В Храма на Водата, думата ХАЙРА на древен език - ЧИСТА ВОДА или ЧИСТИЯТ И СКРИТ ЖИВОТ

Христос е Изначалната Вода, а това значи Дух без падение. Елеазар Хараш, из "В Храма на Водата"

Водата е лечител на напрежение. Водата е сила, тя е наситена с живи същества. Водата движи живота през своите сили и същества. Водата е питие на силата. Водата може да отстранява всички видове отрицателна енергия. Елеазар, из Тихата медицина

Около една минута студен душ за здраве. Водата е сила, тя е наситена с живи същества. Елеазар Хараш Тихата медицина

"ВАХАЯ – ДРЕВНОТО ДИХАНИЕ НА БОГА. ЗАКЛЮЧЕНА ПРАСВЕТЛИНА. ВОДАТА Е ПРАЕЗИК… ВОДАТА Е СЛЯЗЛА ОТ ПРАСВЕТЛИНАТА И ЗАТОВА Е ВОДА – ВОДАЧ."/Елеазар/ ...Зареждайте вода, вместо лекарства. Например, за болки в петите или за брадавици и за почистване на кръвоносните съдове. Напишете на лист хартия, поставете отгоре му чаша с вода и ги сложете до главата си за през нощта, а на сутринта изпийте водата. Така е правил Чумак, а сега това може да го направи всеки от нас. Има вълшебна фраза: „В моята реалност всичко се получава!” - и казвате желанието си леко и изящно! Това не е афирмация и няма нужда дълго да я повтаряте. Всичко се изпълнява леко и бързо – казваш го и отиваш да си гледаш работата… Най-важното е, да почувствате това, което казвате. Да се научите да се доверявате на Пространството. Започнете от бита… кажете на хлебарките - привет! В моята реалност няма хлебарки. Това може да се приложи към отношенията ни с децата, към самочувствието ни, към транспорта, към получаването на информация, към покупката на нещо, към чиновниците... Експериментирайте! Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, със специалност „засекретени открития”. Григорий Ватан

Водата е лечител на напрежение. Водата е сила, тя е наситена с живи същества. Водата движи живота през своите сили и същества. Водата е питие на силата. Водата може да отстранява всички видове отрицателна енергия. Елеазар, из Тихата медицина

Varna - Portal, A mystical place - Bulgaria Варна е мистично място. На един древен език думата ВАРНА означава Портал - преход към други светове. Варна е окултен и мистичен град. В миналото тук е празнувал празник на Тот Великият египетски Богоучител. Тука е бил и Учителя Петър Дънов, Учителя въобще. Това означава, че нещо много древно е докоснало Варна. Фактът, че Учителя е бил тука значи Древността е била тука, нещо много дълбоко, нещо древно е слязло и я е докоснало. Тука работи повика на силата на морето. На мистичен език това означава повик за по-дълбок живот. Морето е дълбочина. Това е повик за опознаване на дълбокото, скритото, невидимото. Морето е особен Изговор, Слово на Всевишния. Тука е било тракийското племе кробизи. Според тях /имало е двама мъдреци/ морето е скрито нещо от дълбочината и неуловимостта на Бога, и нещо от тайната на Безсмъртието. В морето има една част, която остава непознаваема. В Древността морето е било наричано мистична земя - АЗАХОР, на древен език ДРУГ ВИД ЗЕМЯ... АЗАХОР означава по-разредена земя, по-чиста, по-освободена от сушата. Любовта към морето е специална и за посветените това е: гледаш стар, жив спомен, който го има в тебе. Морето е мистично. бряг, който няма море няма такава дълбока мистика. Тука има условия.... Стар спомен за нещо скрито навътре в човека. Варна е СЛЪНЧЕВА СТРАНА, има аромат на Древност. .. има връзка с Атлантида и Египет. Това море е мистичната Душа на Варна. И това море е Тайнство, което създава СМИСЪЛ. Варна е спасила много хора, които са били в тежко състояние ...гледайки морето се успокояват. В морето има нещо успокояващо. ВАРНА Е ГОЛЯМАТА ТАЙНА НА БЪЛГАРИЯ. ВАРНА Е СИМВОЛ НА СКРИТИЯ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА, а СМИСЪЛА означава стар Дарител на спокойствие...В това море има ДУХОВНО ДИХАНИЕ, освен външното. ТОВА Е ДУХОВНО СЪРЦЕ. Варна е ТАЙНСТВО...ВАРНА Е СКРИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ПОРТАЛ /тази дума не е преувеличена/ - тука се срещат много хора, много народи. Разменят си разговори, способности в името на бъдещото Бяло Братство. Защото сега не са готови хората. И всичката тази обмяна на разговори, способности е много хубаво нещо, което ще роди Цивилизация , в дълбок смисъл... Тайни се намират под дъното на морето. На края на Златните пясъци в морето има един тъмен вход, за който почти не се говори. Той е друг Портал, като адски Портал, но той е друга скритост. Но факта, че тука е живял Учителя и е посял много неща означава, че от Варна след време ще произлезе нещо дълбоко...това е цивилизация, за която се подготвя /сега хората не са готови/ заради големите изисквания. Елеазар Хараш 16.6.2017 г. Портал 12

МОРЕТО Е ДЪЛБОЧИНА. Това е повик за опознаване на дълбокото, скритото, невидимото. Морето е особен Изговор, Слово на Всевишния... морето е скрито нещо от дълбочината и неуловимостта на Бога, и нещо от тайната на Безсмъртието. В морето има една част, която остава непознаваема. В Древността морето е било наричано мистична земя - АЗАХОР, на древен език ДРУГ ВИД ЗЕМЯ... АЗАХОР означава по-разредена земя, по-чиста, по-освободена от сушата. Любовта към морето е специална и за посветените това е: гледаш стар, жив спомен, който го има в тебе. Морето е мистично. Град, който няма море няма такава дълбока мистика...В морето има стар спомен за нещо скрито навътре в човека... има аромат на Древност. .. има връзка с Атлантида и Египет. Това море е мистична Душа... И това море е Тайнство, което създава СМИСЪЛ... а СМИСЪЛЪТ означава стар Дарител на спокойствие...В това море има ДУХОВНО ДИХАНИЕ, освен външното. ТОВА Е ДУХОВНО СЪРЦЕ... Тайни се намират под дъното на морето. Елеазар Хараш 16.6.2017 г. Рортал 12

Водата е слязла енергия на Бога. ТЯ ЗАМЕСТВА БОГА НА ЗЕМЯТА.Това означава, че енергията е преди Водата, а енергията се движи от невидимите сили на ДУХА. ...ВОДАТА е заключена ПРАСВЕТЛИНА. Горе Тя е ЛЮБОВ, долу е ВОДАЧ. От Прасветлината тръгва Нейната история. После Тя слиза и става енергия. По-късно става вещество. Ние мислим, че Я виждаме, а Водата нас ни вижда. Тя в нас е виждаща. Ето защо Тя е Водач. ...Чистата Вода е устроена. ....Не религията ни спасява, а ВОДАТА. Тя наистина носи живот. Махни водата и ще видиш как религия, ритуали и храмове ще увиснат. Да Я махнем за шест месеца, две или три години, какво ще стане? Какъв ритуал ще направиш? Ще палиш ли свещи? Тогава ако запалиш Истината в себе си...но това са само Мъдреците... казвам кое е важно, кое е съществено и кое не е. ВОДАТА е била преди религията. ВОДАТА носи живот, защото е живяла в БОГА. ........ВОДАТА в нас е която възприема Бога...ВОДАТА Е НАЙ-ВЪЗПРИЕМАЩОТО СЪЩЕСТВО. Защо? - Защото е СМИРЕНА... Е. Хараш

БОЖЕСТВОТО ВОДА ВОДАТА е заключена ПРАСВЕТЛИНА. Горе Тя е ЛЮБОВ, долу е ВОДАЧ. От Прасветлината тръгва Нейната история. После Тя слиза и става енергия. По-късно става вещество. Ние мислим, че Я виждаме, а Водата нас ни вижда. Тя в нас е виждаща. Ето защо Тя е Водач. Правилните действия са виждаща Вода.... Чистата Вода е устроена. ИЗВОРЪТ Е УСТРОЕН. Ние не сме. Изворът е устроено нещо, не е като реката. Реката пътува, тя търси морето. Тя е търсач, но не е намерила ИСТИНАТА.... Не религията ни спасява, а ВОДАТА. Тя наистина носи живот. Махни водата и ще видиш как религия, ритуали и храмове ще увиснат. Да Я махнем за шест месеца, две или три години, какво ще стане? Какъв ритуал ще направиш? Ще палиш ли свещи? Тогава ако запалиш Истината в себе си...но това са само Мъдреците... казвам кое е важно, кое е съществено и кое не е. ВОДАТА е била преди религията. ВОДАТА носи живот, защото е живяла в БОГА. В Бог е нямало религия. В дълбокия Бог, ДРЕВНОСТТА няма религия, няма наука. В НЕГО има ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА. Объркаш ли малко тези неща ще станеш религиозен, ще станеш учен и няма да станеш същественото Любов, Мъдрост и Истина. И като отидеш в оня свят, Учителя казва: Никой не те пита какъв си, дъновист, християнин, мохамеданин, това са странични неща, ИМАШ ЛИ ЛЮБОВ, МЪДРОСТ И ИСТИНА. Истинската ВОДА е тази ПРАСВЕТЛИНА, този Храм. Ако си пил от НЕГО.....ВОДАТА в нас е която възприема Бога и ако ние имаме много чиста ВОДА В СЕБЕ СИ, ние ще пием по много особен начин Водата... аз как я пия: старая се всяка глътка да е с голяма любов, със светла дума, с Любов към Бога, с името на Бога,..защото това е оценяване. Аз НЕ ПИЯ хаш две о. Суфите не пият вода, те първо пият БОГА, после Водата им дава нещо дълбоко, скритият Бог в себе си. Земните хора пият хаш две о. ... То се знае, че ВОДАТА Е НАЙ-ВЪЗПРИЕМАЩОТО СЪЩЕСТВО. Защо? - Защото е СМИРЕНА, .. заема най-долните места. И понеже заема най-долните места БОГ и е дал голяма мекота, голяма дълбочина, обаче когато се развихри тази мекота....Когато се ядоса гневният човек, дяволът - то е смешна работа. Когато се ядоса дълбок, спокоен човек и Мъдрец, той задвижва тайната справедливост на БОГА и тогава става опасно. Учителят казва на едно място: Ако се ядосам, мога да разпръсна църквите в пространството за петстотин години. Обаче Той има търпение, Той също ги обича, защото и там Бог работи нищо, че е на ниско ниво..... ВСИЧКО ЗАСЛУЖАВА НА СВОЕТО СИ МЯСТО ПОЧИТ и УВАЖЕНИЕ, но не трябва да го поставяш по-нагоре отколкото е. То си е на своето място..... Елеазар Хараш 21.7.2017 г. Портал 12

Водата е нещо много специално, специално същество, много древно същество с изключителна власт. Учителят казва: Няма същество по-силно от водата и няма същество по-слабо от водата. Човек трябва да стане слаб като водата, за да стане силен като нея. Водата има абсолютно смирение. ВОДАТА е много специално същество. Във физическия свят тя символизира живота, в ангелския свят това е духовната субстанция, в нея живеят ангелите, а в Божествения свят тя е есенцията от която е породено всичко, тъй като есенцията е свързана със самата Пустота. Учителят казва: Водата е Божествен елемент, който принадлежи на херувимите. И после казва: Техният физически свят е създаден от вода. – Значи най-външното тяло на херувимите (същества на Мъдростта) е създадено от вода. Самата вода е символът на живота, а Духът, който е скрит в нея под формата на Пустота, е основата. …Водата е външното тяло на херувимите, а скритият дух във водата е вътрешното тяло на серафимите. ВОДАТА Е БОЖЕСТВО. Елеазар Хараш

 

 

Водата е потайно Мистична Майка на човека и Тя всякога го облекчава.
Водата разширява Душата и премахва ума като го разрежда.
Честите душове много тънко лекуват психиката и здравето на човека.
Елеазар из Тихата медицина
ОГЛЕДАЛНА ВОДА
ВОДАТА ДОНАСЯ ПОЛЗА НА ВСИЧКИ НЕЩА, НО НИКОГА
НЕ СЕ БОРИ С ТЯХ. Лао Дзъ

 

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com